ชื่อ

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

นายมังกร  ขันตี

ประธานสภา อบต.ขามเปี้ย

064-1272824

นายมังกร  ขันตี

ประธานสภา อบต.ขามเปี้ย

085-7410437

นายทุย  อังฉกรรจ์

รองประธานสภา อบต.ขามเปี้ย

061-2636123

นายพรชัย  สายเนตร

ส.อบต. ม. 1

093-1246828

นาเหลาผา  วิลามาศ

ส.อบต. ม. 1

086-0722513

นายอดุล  บุญเต็ม

ส.อบต. ม. 2

093-5678374

นายแสงทอง  เหลาผา

ส.อบต. ม. 2

088-1269163

นางสุพรรณนี  บุญเสริม

ส.อบต. ม. 3

061-0808040

นายมณีวัน  บุญช่วย

ส.อบต. ม. 3

088-7236203

นายทวี  ศุภนิกรณ์

ส.อบต. ม. 4

082-8699622

นายประหยัด  หลุมทอง

ส.อบต. ม. 4

087-8789936

นายคำตัน  ผลาเลิศ

ส.อบต. ม. 5

089-5847933

นายสมศักดิ์  คณะพันธ์

ส.อบต. ม. 6

093-4571328

นายสายชล  สายเนตร

ส.อบต. ม. 7

087-2604764

นางคำตัน  ดาผา

ส.อบต. ม. 7

087-2614361

นายสมร  แกะมา

ส.อบต. ม. 8

093-5680789

นายบุญหลาย  เจือบุญ

ส.อบต. ม. 9

062-4317137

นายไพศาล  ลานนท์

ส.อบต. ม. 9

082-1413811

นายอำพร  กรินรักษ์

ส.อบต. ม. 10

092-3150115

นายอารมย์  จันทร์แรม

ส.อบต. ม. 10

088-3487725

นางสาวลดาวรรณ  สัญญากิจ

ส.อบต. ม. 11

087-2509209

นายวัชระพันธ์  แก้วพรม

ส.อบต. ม. 11

087-8015403

นายวัชระพันธ์  แก้วพรม

ส.อบต. ม. 12

061-0735103

นายอลอน  พื้นทอง

ส.อบต. ม. 12

093-4355707

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like