ชื่อ

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

นายคมกฤษ มีชัย

กำนันตำบลขามเปี้ย

063-7856883

นายสุทธิพล  สายเนตร

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1

086-2620609

นายคำฟอง โทแก้ว

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2

088-0785037

นายวิลัย   พาผล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3

082-1405512

นายบุญเติม  ขันตี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4

087-8717073

นางสุจิรา เสริฐสม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4

096-1749244

นายวิทูร บริบูรณ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5

088-1266832

นายสุทธิโสม  บุญเกื้อ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6

089-2808754

นายแสวง สายเนตร

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6

093-0942184

นายคำผิน  ฐาธะนัตร์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7

098-6467327

นายอุทัย  บุญเนาว์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8

087-8617237

นางสาวพิธีกร ลูกสีดา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8

080-7250694

นายธงชัย เรืองแสน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9

094-1298930

นายธีระชาติ ปลาทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10

081-0644745

นายยรรยงค์ จิตรติกรกุล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10

087-8723385

นายวิรัตน์  ดวงเดือน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  11

087-0614783

นายสมคิด  ขันตี

ผู้ใหญ่บ้านหมูที่  12

087-9570272

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like