ชื่อ

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล  พุทธแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

091-8359919

นางภูริตา   ตัณศิปะพันธ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

097-3341203

นางมยุรี  หิมะคุณ

หัวหน้าสำนักปลัด

088-5820787

นางณัฐพรรส   ศรีทอง

นักพัฒนาชุมชน

087-2375598

น.ส.กัญญานุช   บุญยะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

089-9483506

น.ส.อภิญญา   สุยังกุล

นักทรัพยากรบุคคล

086-8702416

นางระพีพร  แก้วขาว

นักวิชาการเกษตร

064-5538414

น.ส.สุวะลักษณ์  วงศ์คำ

เจ้าพนักงานธุรการ

062-7726184

นายกิตติชัย   ทวีสุข

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

087-2600913

นายอนันต์   สรรพวุธ

เจ้าพนักงานธุรการ

087-4434969

น.ส.กาญจนา    มีแสง

ผู้อำนวยการกองคลัง

088-1013640

นายชลธิศ    สุทธแพทย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

061-5509992

น.ส.เพ็ญนิภา  วงศ์หา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

062-1953445

นายรังสรรค์    สยามล

เจ้าพนักงานพัสดุ

096-4247918

นางมัตตะยา    บุษบิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

087-3762619

นายณรงค์    วงศ์คำเหลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

084-8306229

นายจักรพงษ์     ธนะวงศ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

099-6293945

นางสาวจตุพร   สารสีมา

นักวิชาการศึกษา

086-8791909

นางอรัญญา   พุฒโสม

ครู

061-4932541

นางลำพัน   วันหลัง

ครู

083-3698779

นางสมจิตร   สุขศรี

ครู

083-8728247

นางมยุรา  วิลามาศ

ครู

061-0371398

น.ส.พรรณนภา  พิลาบุตร

ครู

087-9583943

นางปราณีต  บุญเนาว์

ครู

080-1643654

นางปราณีต  บุญเนาว์

ครู

092-9710727

น.ส.ไนยนา  เจริญราช

ครู

092-3845565

นางอุทัย   สืบเชื้อ

ครู

096-6817955

นางอุทัย   สืบเชื้อ

ครู

089-2853606

น.ส.สกุณา   ทะนงค์

ครู

092-9460605

นางประภา   แก้วพรม

ครู

062-1206686

นายพีรพล  ทีอุทิศ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

082-1340173

น.ส.สุนทรี   วิลามาศ

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

089-5019980

นายกิตติคุณ  ตุ้มสังข์ทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

097-3279646

นายปิยะเดช   งามสนิท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

064-6479409

นายราชัน  หลุมทอง

ช่างไม้

089-2805475

นายศักดิ์ชัย   บุญจิ่ม

พนักงานขับรถนยต์

086-2449110

นายไพทูล   สมใส

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

098-6016545

นายอำพล  เพชรดา

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

063-6239615

นายธีรพล   พิมพไกร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

098-2409432

น.ส.วงเดือน  นิยมวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

097-3427535

นายอภิวัฒน์     จันทะเนตร

พนักงานดับเพลิง

062-1376498

นายไสว   ปลาทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

093-3264129

นางขณิดา  ชาติแดง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

064-6418128

นายขจรศักดิ์   อินจำปา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

063-6381722

น.ส.จิรภิญญา   รุ่งเรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

098-5857534

นายสุพี   ตาบุดดา

ผู้ช่วยช่างโยธา

062-1087377

น.ส.มณีรัตน์   ปลาทอง

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

095-5416338

นางสำลี   โทแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)

080-8711983

นางจิตตะ  การินทร์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

098-6418448

นางริยง  สุยังกุล

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

097-0128773

นางหนูกร   ดวงเดือน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

085-7771975

นางดรุณี   สร้อยคำ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

082-1277585

น.ส.รัศมี   วงศ์เปี่ยง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

088-4837882

นางมาลัย   วิลามาศ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

087-2454028

นางฝั่ง   วิลามาศ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

080-7962215

น.ส.อัมรา    ชาตรีวงศ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

098-1959370

นางนิภาพร     ทีอุทิศมงคลเลิศ

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

081-9993829

น.ส.อารีพร     หมูนสิงห์

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

084-7228397

นายสมาน   รอดภัย

ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย

092-6980235

นางรัตนา   สานเนตร

ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน

089-2108013

นางสาวพัชรี  สุยังกุล

ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ (กองคลัง)

062-4364175

นายสุรชาติ   นาเจริญ

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเครน (กองช่าง)

099-5827144

นายศุภวัฒน์   ศรีสัณ

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานประปา (กองช่าง)

064-7373607

นายธีรพงษ์   ทวีพัฒน์

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานประปา (กองช่าง)

093-3494275

นายพงษ์ศักดิ์   ขันแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานประปา (กองช่าง)

064-2906209

นายนฤทธิ์   ต้นสิงห์

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานประปา (กองช่าง)

099-1050308

นางสาวกัญญพัชญ์   ยอดผา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก (รร.อนุบาล อบต.ขามเปี้ย)

062-1765155

นางสาวแสงเดือน  สุขันธ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก (ศดว.อัมพวัน)

088-5884218

นายจรรยา  ศาลา

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานกู้ชีพ

 090-3764817

นายอิทธิพล  อยู่คง

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานกู้ชีพ

 098-6924540

นายนพรัตน์  วิลามาศ

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานกู้ชีพ

 061-0364566

นายปัญจา  สายเนตร

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานกู้ชีพ

 096-0624127

นายอาทิตย์  บุญทอง

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานกู้ชีพ

 091-6637082

นายสิรศักดิ์   เหลาผา

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานกู้ชีพ

064-9566824

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like