แผนภูมิสรุปผลความพึงพอใจของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ผ่านทาง Google From

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

แผนภูมิคำตอบแบบฟอร์ม ชื่อคำถาม: เพศ จำนวนคำตอบ: คำตอบ 31 ข้อ

แผนภูมิคำตอบแบบฟอร์ม ชื่อคำถาม: อายุ จำนวนคำตอบ: คำตอบ 30 ข้อ

แผนภูมิคำตอบแบบฟอร์ม ชื่อคำถาม: ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ จำนวนคำตอบ:

 

 

ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตำบลขามเปี้ย จำนวน 120 คน ประจำปี 2562

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล ขามเปี้ย
คำถาม พอใจ ปรับปรุง
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการจราจรทางบกในเขตเมืองหรือชุมชนที่ดาเนินการโดย อบต. 0 0% 0 0%
2. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการจราจรทางน้ำ/ทางทะเลในเขตพื้นที่ อบต. 0 0% 0 0%
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจรในเขต อบต. 86 74.14% 30 25.86%
4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของสะพานไม้หรือสะพาน คสล. ที่ดูแลโดย อบต. 85 73.91% 30 26.09%
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน้ำประปาโดย อบต. 79 68.70% 36 31.30%
6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อความเพียงพอในการให้บริการน้ำประปาที่ดำเนินการโดย อบต. 79 68.10% 37 31.90%
7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน้ำจากบ่อน้ำ/บ่อน้ำบาดาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 85 72.03% 33 27.97%
8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน้ำจากถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 85 72.03% 33 27.97%
9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกของ อบต. ในการสูบน้ำในช่วงน้ำท่วม 0 0% 0 0%
10. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกของ อบต. ในการจัดหาน้ำในช่วงภัยแล้ง 84 74.34% 29 25.66%
11. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 0 0% 0 0%
12. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 0 0% 0 0%
13. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการขนส่งมวลชนที่จัดให้โดย อบต. 0 0% 0 0%
14. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือระบบอัจฉริยะในการสัญจรทางบก ทางน้ำ หรือทางทะเล 0 0% 0 0%
15. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการพัฒนาหรือการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของ อบต. ที่มีความต่อเนื่องหรือไม่ขาดตอน 93 79.49% 24 20.51%
ด้านผังเมือง 
1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรมในเขต อบต. 0 0% 0 0%
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดการที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต อบต. 87 79.09% 23 20.91%
3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมือง 89 78.07% 25 21.93%
4. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สวนสาธารณะเพิ่มขึ้นของ อบต. ในระหว่างปี 0 0% 0 0%
ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
1. ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีที่มีต่อการฝึกอาชีพ การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก อบต. 99 82.50% 21 17.50%
2. ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีที่มีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ อบต. จัดให้มีขึ้น 100 83.33% 20 16.67%
3. ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีที่มีต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก อบต. 94 82.46% 20 17.54%
4. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุโดย อบต. 95 82.61% 20 17.39%
5. ความพึงพอใจของผู้พิการต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูหรือการส่งเสริมสุขภาพจาก อบต. 96 83.48% 19 16.52%
6. ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูสุขภาพจาก อบต. 0 0% 0 0%
7. ความพึงพอใจของผู้พิการต่อศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟื้นฟูสภาพที่ดำเนินการโดย อบต. 0 0% 0 0%
8. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการของสถานสงเคราะห์/บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุที่ดำเนินการโดย อบต. 0 0% 0 0%
9. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/Day-care ที่ดำเนินการโดย อบต. 0 0% 0 0%
10. ความพึงพอใจของผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยจาก อบต. 0 0% 0 0%
ด้านการศึกษา 
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/กำรเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ได้รับจาก อบต. 0 0% 0 0%
2. ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาสที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยจาก อบต. 0 0% 0 0%
3. ความพึงพอใจของเด็กนักเรียนหรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซึ่ง อบต. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถาบันอุดมศึกษา/องค์กรวิชาชีพ/หน่วยงานภาคเอกชน 0 0% 0 0%
4. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียน ของ อบต. หรือการจัดการศึกษำของ อบต. 90 83.33% 18 16.67%
5. ความพึงพอใจของช่างฝีมือแรงงานต่อความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาหรือการส่งเสริมอาชีพและทักษะฝีมือแรงงานของ อบต. 0 0% 0 0%
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน
1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ อบต. พัฒนาขึ้นหรือบำรุงรักษา 0 0% 0 0%
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ อบต. 72 77.42% 21 22.58%
ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟื้นฟู การอนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่สำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ที่ดำเนินการหรือสนับสนุนโดย อบต. 94 83.19% 19 16.81%
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

บันทึกการประชุม

Facebook Like