กิจกรรมเยาวชนร่วมใจสู้ภัยไวรัสโคโรนา (covid19) ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

         สภาเด็กและเยาวชนตำบลขามเปี้ยได้จัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุุขภาพตำบลขามเปี้ยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุุขภาพตำบลท่าบ่อแบง และมอบให้ประชาชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (covid19) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 

ดูภาพโครงการเพิ่มเติมที่ลิงก์ กิจกรรมเยาวชนร่วมใจสู้ภัยไวรัสโคโรนา (covid19)

โครงการศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ (เด็กหลงป่า)

หลักการและเหตุผล

พื้นที่ตำบลขามเปี้ย ถือว่าเป็นตำบลที่อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ และมีพื้นที่ติดลำเซบก ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่สามารถหาอาหารป่า หน่อไม้ พืชสมุนไพร แมลงและเห็ดต่างๆ ทำให้เรามีอาหารหลากหลายที่เกิดตามฤดูกาล บริโภคทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน บางคนแทบจะไม่ต้องซื้ออาหารจากตลาดเลย ป่าชุมชนจึงเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตที่มีอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี

ตามที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลขามเปี้ย ได้มีแนวคิดในการศึกษาเรียนรู้การดำเนินชีวิตโดยการอาศัยป่า ศึกษาชนิดของสมุนไพรและพันธ์ุไม้ต่างๆ การนำมาใช้ประโยชน์ โดยอาศัยการเรียนรู้จากปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้ในการให้ความรู้ในการหาอยู่หากินตามป่าชุมชน ซึ่งเหมาะจะเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ในการร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรป่าให้คงอยู่ 

ดูภาพเพิ่มเติม  โครงการศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ

หมวดหมู่รอง

บันทึกการประชุม

Facebook Like