ศพด.ขามเปี้ย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ได้ดำเนินการปลูกพื้นผักสวนครัว ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาใน ๕ มิติ ดังนี้ มิติที่ ๑ ด้านสังคม มิติที่ ๒ ด้านวัฒนธรรม มิติที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ มิติที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม และมิติที่ ๕ ด้านการเกษตร เพื่อให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณ บนหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยมีความรู้และคุณธรรมกำกับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่ กิจกรรมบูรณาการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

37475
37474
37473
37472
37471
37469
37468
37467
37470
37466

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like