ศพด.วัดสะอาด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ปลูกพื้นผักสวนครัว ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาใน ๕ มิติ ดังนี้ มิติที่ ๑ ด้านสังคม มิติที่ ๒ ด้านวัฒนธรรม มิติที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ มิติที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม และมิติที่ ๕ ด้านการเกษตร เพื่อให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณ บนหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยมีความรู้และคุณธรรมกำกับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่ กิจกรรมบูรณาการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

2214094E-4FEC-48F8-A098-902A40C0C073
4A981FA9-527F-467D-8144-F06FE6D42F8B
51D377B5-E7AD-48B8-A532-AE4FCDD94A0D
33E07B98-1B2F-4767-88DB-2CA47CAB8CB4
DB485C5B-4760-4ACA-B904-B58D1C71705E
04B55284-9C72-47A1-A3A8-BAC687C36776
A8A92A40-C6CA-4D4E-BCCF-0A54E5DDA1BF
D9276FF5-D35F-4504-9A0F-9D2860FE9A76
0C6D580A-4DB8-4BD0-8C71-6DB9959B0BA9
BD1A2951-A61B-44BC-AFC7-B84FA30E28B8

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like