ศพด.วัดอัมพวัน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ปลูกพื้นผักสวนครัว ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาใน ๕ มิติ ดังนี้ มิติที่ ๑ ด้านสังคม มิติที่ ๒ ด้านวัฒนธรรม มิติที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ มิติที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม และมิติที่ ๕ ด้านการเกษตร เพื่อให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณ บนหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยมีความรู้และคุณธรรมกำกับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่ กิจกรรมบูรณาการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

LINEALBUM-16
LINEALBUM-15
LINEALBUM-14
LINEALBUM-13
LINEALBUM-12
LINEALBUM-11
LINEALBUM-10
LINEALBUM-9
LINEALBUM-8
LINEALBUM-7

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like