กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว. ศพด.วัดอุตตมผลาราม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ”ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนักเรียนชั้นปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ ในการสนับสนุน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยตามกลยุทธ์ 4H ได้แก่ ด้านสติปัญญา (Head) ด้านอารมณ์ จิตใจ (Heart) ด้านทักษะฝีมือ (Hand) ด้านสุขภาพ (Health) ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน (Home) จึงได้จัดทำแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย เพื่อให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย) นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

LINEALBUM121202315
LINEALBUM121202313
LINEALBUM121202314
LINEALBUM121202312
LINEALBUM121202311
LINEALBUM121202310
LINEALBUM12120239
LINEALBUM12120238
LINEALBUM12120237
LINEALBUM12120236

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like