อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เดือน พ.ย 2563 ถึงเดือน กรกฏาคม 2564
1.นาย วิจิตร. ดาวัลย์ อายุ 74ปี
2.นาง สักกา. บุญงาม อายุ74ปี
3.นาย อาน เจือบุญ อายุ86ปี
4.นาง บังอร รุ่งเรือง. อายุ75ปี
5.นาย ชัยยุทธ แก่นอินทร์ อายุ64ปี
6.นาย เหลี่ยม พรมลาย อายุ 66ปี
7.นาง ทองย้อย คำนนท์ อายุ81ปี
8.นาย. วัน รูปช้าง อายุ66ปี
ดูแลในเดือนพ.ยถึง ธ.ค ก็มีผู้เสียรวม3ราย1 นางสักกา. บุญงาม 2 นายอาน เจือบุญ 3นางทองย้อย คำนนท์
และในเดือน ม.ค. ถึง มิ.ย. ดูแลผู้สูงอายุรายไหม่ 3 รายเช่น 1.นายทองลา บุษบิน อายุ 86 ปี 2.นายทวี บุษบิล อายุ 71 ปี 3.นายแฮ็ด. แก้วพรม อายุ 64 ปี ได้ทำกิจรวมกับผู้สูงอายุเช่นกายภาพเบื้องต้น พาออกกำลังกายด้วยก้านตาล ทำความสะอาดบริเวรที่อยู่อาศัยและซ้อมหรือเพิ่มเติมความสะดวกและจัดสภาพสิ่งแวดล้อมใ ห้ปลอดโป่รงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ. พาเดินและบริหารกล้ามเนื้อ วัดสัญญาณชีพ และพาเล่นเกมทบทวนความจำเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม

284565
284564
284563
284562
284561
284560
284559
284551
284543
284542

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like