อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ผลการดำเนินงาน แผนพัฒนา

>> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (เมษายน 2560) 

>> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2560) 

>> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (เมษายน 2561) 

 >> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

ผลการดำเนินงานการบริหารเงินงบประมาณ

>> รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561  (รอบ 6 เดือน) 

>> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 

 

รายงานความพึงพอใจ

>> สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ขามเปี้ย ประจำปี 2561 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like