รายงานการบันทึกข้อตกลง (MOU) 22/9/2566 การบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๓ – ๕ – ๗ - ๙  คือ ๓ พันธกิจ 5 ส  7 ขั้นตอน  ๙ พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมเพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพรวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชนทำให้ พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบไป โดยมีภาคี ที่ลงนามการบึนทึกข้อตกลงดังนี้

1.องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย โดย นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

2.ฝ่ายสภา อบต.ขามเปี้ย  โดย นายณรงค์ บริสุทธิ์  ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

3.วัดบ้านนาตาหมุด  โดย พระครูพิสิฐสังฆภาร  ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลขามเปี้ย เขต 2

4.วัดอุตตมผลาราม โดย พระครูอุดมผลานุกิจ ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดอุตตมผลาราม

5.รพ.สต.ขามเปี้ย โดย นายรุ่งโรจน์ ทีอุทิศ   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต.ขามเปี้ย

6.โรงเรียนบ้านขามเปี้ย   โดย นายประสิทธิ์ ผึ่งผาย  ตำเหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย

7.โรงเรียนบ้านนาตาหมุด โดย นางสาวอมรรัตน์ โลมรัตน์ ตำเหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาหมุด

8.ฝ่ายปกครองตำบลขามเปี้ย  โดย นายคมกฤษ มีชัย   ตำแหน่ง กำนันตำบลขามเปี้ย

9.ฝ่ายชุมชน   โดย นายไพรัช เสริฐสม  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านขามเปี้ย

10.ฝ่ายชุมชน   โดย นายสุทธิโสม บุญเกื้อ  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านนาตาหมุด

121133
121132
121131
73588
73587
73586
73584
73583
73582
73579

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like