ข้อมูลสถิติการให้บริการ 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ 

 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ 

 

 

 

แผนภูมิแสดงสถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

สถิติการเกิดอุทกภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

 

สถิติการเกิดวาตภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

 

สถิติการเกิดอัคคีภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

 

สถิติการใช้บริการรถฉุกเฉิน 1669 ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

 

 

สถิติการใช้บริการรถฉุกเฉิน 1669 ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

 

 

ตารางแสดงสถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้นอกสถานที่และการจดทะเบียนพาณิชย์

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

รายการ

ราย/2562

ราย/2563

 ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

1,439

708

 ภาษีป้าย

23

23

 ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

105

106

 บริการจดทะเบียนพาณิชย์

24

23

 

สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้นอกสถานที่และการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

 

 

ตารางแสดงสถิติการให้ใช้บริการการขออนุญาต/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ประจำปีงบประมาณ

รายการ

ราย/2562

ราย/2563

 ขออนุญาตก่อสร้าง

8

21

 ขออนุญาตดัดแปลง

0

0

 ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

0

2

 

สถิติการให้ใช้บริการการขออนุญาต/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ประจำปีงบประมาณ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like