องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ทำเลที่ตั้งตำบลตำบลขามเปียเป็น 1 ใน 22 ตำบลและ 1 เทศบาลในเขตอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วนคือตำบลเซเป็ด, ตำบลตระการ, อำเภอตระการพืชผล, ตำบลท่าเมือง, อำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีและตำบลจานลานอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญดังนี้ทิศเหนือติดกับตำบลไหล่ทุ่งอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีทิศตะวันออกติดกับตำบลตระการ, ตำบลเซเป็ดอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีทิศตะวันตกติดกับตำบลจานลานอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญทิศใต้ติดกับตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีโดยตำบลขามเปี้ยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 50 กิโลเมตร

ประวัติอบต. 

ขามเปี้ยสภาตำบลขามเปี้ยถูกก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้ก่อสร้างที่ทำการสภาตำบลขามเปี้ยในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านขามเปี้ยโดยมีประธานสภาตำบลดังนี้ 1. นายสมรสุขศรี 2. นายชลวิทย์สืบเชื้อ 3. นายสมคิดขันตี 4. นายอ่อนบุญตามและได้เปลี่ยนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ยปี พ.ศ. 2542 และก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ยในพื้นที่ใหม่ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเปี้ยในปัจจุบันและปี พ.ศ. 2557 ได้สร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ยแห่งใหม่ ณ ป่าดอนตับเต่าสาธารณะประโยชน์ น.ส.ล. เลขที่อบ. 2356 เป็นที่ทำการเลขที่ 136 ที่หมู่ 8 บ้านศรีสุขซึ่งมีพื้นที่ 53 ไร่ 3 งานโดยมีผู้บริหารผ่านมาแล้ว 3 สมัยดังนี้ 1. นายจำนงค์ที่อุทิศ พ.ศ. 2542-2552 2. นายลุนทิพย์โอสถ พ.ศ. 2552-2556 3. นายประหยัดละม่อม พ.ศ. 2556- ปัจจุบัน

ประวัติ บ้านขามเปี้ย

ตั้งมาประมาณ 200 กว่าปีมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าไว้ว่าประมาณก่อน พ.ศ. 2300 ได้มีชนเผ่า 2 กลุ่มย้ายมาตั้งถิ่นฐานกลุ่มหนึ่งย้ายมาจากหนองบัวลำภูอีกกลุ่มย้ายมาจากบ้านโนนป่าหวายนาโหนนลุ่มแม่น้ำมูลอำเภอวารินได้มาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกอยู่ทิศตะวันตกบ้านขามเปี้ยอยู่ในโนน (โพนใหญ่) โนนใหญ่ ๆ ของหมู่บ้านขามเปี้ยสมัยนั้นมีโนนทุ่งโนนบัวโนนตูมโนนดงยางกลุ่มหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือวัดคนโบราณชอบหาที่อยู่ที่น้ำไม่ท่วมและไม่ไกลจากลำน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตรทางทิศตะวันตกก็มีร่องน้ำไหลผ่าน (ฮ่อง) ไหลลงสู่ลำเซบกด้านทิศใต้หนองน้ำมีต้นมะขามเตี้ยมีลำต้นใหญ่ แต่ไม่สูงลำต้นจะเป็นตะปุ่มตะป่าคนโบราณจึงตั้งชื่อบ้านตามลักษณะของต้นมะขามต้นนี้ว่าบ้านขามเปี้ยปัจจุบันต้นมะขามนี้ได้หักโค่นลงและได้เผาทิ้งหมดแล้ว แต่เดิมบ้านขามเปี้ยแบ่งออกเป็น 4 คุ้มก็จะมีผู้นำแต่ละคุ้มจนมาถึงช่วง พ.ศ. 2480 ก็จัดแบ่งเป็น 2 หมู่คือหมู่ 1 และหมู่ 4 หลายปีต่อมาชนกลุ่มที่อยู่ทิศตะวันตกก็มารวมกันกับชนกลุ่มโนนบ้านขามเปี้ยจึงกลายเป็นชนกลุ่มใหญ่เป็นหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like