วิสัยทัศน์ (Vision)


พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาระบบสาธาณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 4. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 5. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 6. จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส

เป้าประสงค์

 1. การได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค

 2. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

 3. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

 4. สืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น

 5. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

 7. ส่งเสริมด้านการศึกษา ช่องทางข่าวสาร ให้ประชาชนใผ่เรียนรู้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page