วิสัยทัศน์ (Vision)


พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาระบบสาธาณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 4. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 5. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 6. จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส

เป้าประสงค์

 1. การได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค

 2. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

 3. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

 4. สืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น

 5. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

 7. ส่งเสริมด้านการศึกษา ช่องทางข่าวสาร ให้ประชาชนใผ่เรียนรู้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like