แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล

งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like