อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

 

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

 

 

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page