สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ดังนี้ 

ลำดับที่ ช่องทางการติดต่อ จำนวนการติดต่อ  ร้อยละ
1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย 106 100
2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย 0 0
3 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0 0
4 ร้องเรียนทาง Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย 0 0
5 ร้องเรียนทาง Line องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย 0 0
รวมทั้งสิ้น 106 100

แผนภูมิสรุปช่องทางการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

2. สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์ จำนวนเรื่อง
ขอร้องเรียน-ร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 0
ขอร้องเรียน-ร้องทุกข์กรณีเกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 0
ขอร้องเรียน-ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน 0
ขอร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป 106

แผนภูมิสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

3. ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปสถิติจากเรื่อง ที่ได้รับการร้องเรียน-ร้องทุกข์ตามข้อ 2 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป จำนวน 106 เรื่อง แยกเป็น

ลำดับที่ ประเภทเรื่อง  จำนวนเรื่อง  ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 
1 ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 25 25 0 23.58
2 ซ่อมแซมน้ำประปาหมู่บ้าน/ท่อเมน 0 0 0 0
3 ซ่อมแซมถนน คสล./ลูกรัง 5 5 0 4.72
4 ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ 51 51 0 48.11
5 ขุดลอกท่อระบายน้ำ 0 0 0 0
6 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย 2 2 0 1.89
7 ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกเครน/ตัดต้นไม้ 23 23 0 21.7
  รวม 106 106 0 100

แผนภูมิสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนภูมิสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like