ศพด.ชุมชนท่าบ่อแบ่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ปลูกพื้นผักสวนครัว ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาใน ๕ มิติ ดังนี้ มิติที่ ๑ ด้านสังคม มิติที่ ๒ ด้านวัฒนธรรม มิติที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ มิติที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม และมิติที่ ๕ ด้านการเกษตร เพื่อให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณ บนหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยมีความรู้และคุณธรรมกำกับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่ กิจกรรมบูรณาการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

3E822A8F-CAC0-41F3-B1B0-174171A3D048
B3C0FB22-28A9-44B7-A399-A5E2B689AD92
F6BC71DF-7BBA-442C-A30A-779B1228A0DC
30FDEE43-FE73-4EE5-B8BD-AC5484A00FB9
518E009C-D2E4-48C9-845A-7B1C595D1192
06AF6F6A-D392-4C2C-83A5-C2F106E5B0F1
25A4A4DF-9965-4D1F-8751-1B5D31A2167B
8EBEE6A2-967D-4161-9E48-968B742C8278
F96297B4-FBFC-449F-9CDD-5F9E35511BA3
3055295B-5BB4-409C-B83F-DCA11AB8B15A

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like