ศพด.วัดบ้านนาตาหมุด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ปลูกพื้นผักสวนครัว ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาใน ๕ มิติ ดังนี้ มิติที่ ๑ ด้านสังคม มิติที่ ๒ ด้านวัฒนธรรม มิติที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ มิติที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม และมิติที่ ๕ ด้านการเกษตร เพื่อให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณ บนหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยมีความรู้และคุณธรรมกำกับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่ กิจกรรมบูรณาการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

B223A618-D72B-4ED3-898E-5EBFA36575D9
C461097D-FA83-49BF-8338-6089A227242A
577A34AB-2C94-4CB7-9EC5-E9BD5F92A546
7CF6FE27-35D5-4FA6-ADC0-EA050BE20C9E
AC11E73A-C793-4782-B42A-BED993D33C09
77C390DF-54F1-49F4-9883-C0CEE23B57E3
DFE2613A-FC50-4F18-89C5-4EB934D14B84

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like