องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ได้ดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลขามเปี้ยต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย และได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อย โดยมีการแข่งขัน 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง ตะกร้อชาย เปตองรวม โดยมีเยาวชนและประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และทีมการแข่งขันเต็มทุกรายการ โดย นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย และทีมผู้บริหาร นายมังกร ขันตี รองนายกฯ นายวิจิต วงศ์งาม รองนายกฯ และนายประหยัด หลุมทอง เลขานุการนายกฯ เป็นทีมฝ่ายบริหาร และฝ่ายราชการ นำโดย นางภูริตา ตัญศิประพันธ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ขามเปี้ย และนายอนันต์ สรรพวุธ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ

S312116710
S312115260
S424263710
S312116790
S312116940
S312116730
S312116760
S424263790
S424263780
S424263760

กีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน ทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใส นับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งที่เอื้ออำนวยให้เยาวชนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การพัฒนาคนในชาติให้มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และประเทศชาติ ต้องอาศัยการกีฬาเป็นสื่อสำคัญ การกีฬาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีส่วนร่วมโดยถ้วนหน้า

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีในตำบลเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้ออกกำลังกายและเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ

3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้รู้จักกฎกติกาและมารยาทของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

4 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในชุมชน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like