โครงการกิจปลูกต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2564 ได้เนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย นายประหยัด ละม่อม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ นายสาคร  บุญงาม เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวบุปผา  ศาลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย นางภูริตา  ตัณศิประพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางมยุรี  หิมะคุณ ผอ.กองคลัง นางสาวพชิรา   สิงห์เชื้อ ผอ.กองช่าง นายณรงค์  วงศ์คำเหลา และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย 

 กรมป่าไม้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ. ศ. ๒๕๖๔ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่น พร้อมทั้งขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้

เพื่อสนองพระบรมราชองค์การ และเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการเฉลิม พระเกียรติทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ๑๐๐ ล้านต้น และเพื่อเป็นการลดปัญหาภาวะโลกร้อน และป้องกันปัญหา อุทกภัย การพังทลายของดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดิน และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี และเพื่อให้ประชาชนรู้จักคุณประโยชน์และโทษของการตัดต้นไม้ทำลายป่า องค์การบริหารส่วนตำบลขามเตี้ย จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พศ. ๒๕๖๔

BCC440C0-6219-4802-AC68-166CA7FF0036
3EB241BB-30EA-445F-9D20-015D55CE386F
5528A555-F4C2-4554-B2BF-73345AE7AFD6
AE1C9EC1-440D-4346-BED8-BAF5711DABCA
A0727135-EA95-49D4-BA18-0B8F5D34A10E
16713D04-2B2C-4D47-9C99-306828990433
ED96D91A-7014-498B-9FC7-3BE9C1AAA399
45EDC8E3-B876-40FD-97E7-83AFA955EABB
AAD478D5-5DF6-42C8-9FB5-CED96D234A5D
D3B03CEC-BFE3-4AF6-BCDC-B5E3469067BB

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like