แผนภูมิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

 


นายมังกร ขันตี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 064-1272824


นายทุย อังฉกรรจ์ 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 061-2636123

 
 

นายคำตัน ผลาเลิศ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 089-5847933


นางคำตัน ดาผา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 087-2614361


นายทวี ศุภนิกรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 082-8699622


นายบุญหลาย เจือบุญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 062-4317137


นายประหยัด หลุมทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 087-8789936


นายพรชัย สายเนตร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 093-1246828


นายไพศาล ลานนท์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 082-1413811


นายมณีวัน บุญช่วย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 088-7236203


นางลดาวรรณ สัญญากิจ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 087-2509209


นายวัชระพันธ์ แก้วพรม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 061-0735103


นายสมร แกะมา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 093-5680789


นายสมศักดิ์ คณะพันธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 093-4571328


นายสายชล สายเนตร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 087-2604764


นางสุพรรณนี บุญเสริม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 061-0808040


นายแสงทอง เหลาผา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 088-1269163


นางเหลาผา วิลามาศ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 086-0722513


นายอดุล บุญเต็ม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 093-5678374


นายอลอน พื้นทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 093-4355707


นายอารมณ์ จันทร์แรม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 088-3487725


นายอำพร กรินรักษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 092-3150115

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like